I to je diskriminacija

Akademija za žene

Usljed pandemije COVID-19 planirane projektne aktivnosti u smislu okupljanja i rada u fokus grupama su zaustavljene do trajanja mjera Kriznog štaba. Fondaija “Akademija za žene” Vam u narednom epriodu donosi niz intervjua koje smo obavile sa radnicama u oblasti trgovine diljem Bosne i Hercegovine.

Naša prva dva intervjua možeta pronaći u nastavku, a poštujući želju sagovornica njihov identitet ostaje poznat samo Akademiji.

Sve zainteresirane osobe koje s nama žele podijeliti svoju priču o radnopravnom status i diskriminaciji na radnom mjestu u trgovini mogu se javiti na mail info@afw.ba.

Akademija za žene uz financijsku podršku Europske Unije i sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj kreće u realizaciju projekta „I to je diskriminacija“.

Prema popisu stanovništva BiH iz 2013. godine žene čine većinski dio stanovništva u BiH sa 50,9%, a prema najnovijim istraživanjima žene su podzastupljene u skoro u svim sferama društva, sem u sektoru za pravosuđe, obrazovanje, te sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti.  Iako je broj žena u tim sektorim znatno veći nego broj muškaraca, neznatnan je procenat žena na rukovodnim funkcijama i u upravljačkim strukturama.

Posebano zabrinjavajuće stanje jeste u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti, gdje su žene tretirane kao jeftina radna snaga, te kao radna snaga koja ima samo obaveze, ali ne i prava. Žene u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti su najčešće zaposlene na slabije plaćenim pozicijama i na pozicijama na kojima se susreću sa različitim oblicima diskriminacije. Ključan problem predstavlja i neinformiranost tih žena o njihovim radnim pravima kao i o mehanizmima zaštite njihovih prava. Prema izvještaju Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini svijest o diskriminaciji je izuzetno niska i odnosi se i na zaposlene i na poslodavce. U izvještaju je navedeno da je rodno zasnovana diskriminacija široko rasprostranjena, a najčešće osobe koje su diskriminisane ni ne znaju da su bile diskriminisane niti po kojem osnovu.

Projektom „I to je diskriminacija“ želimo podići svijest o tome šta je rodno zasnovana diskriminacija, da rodnozasnovana diskriminacija može biti po različitim osnovama kao što su dob, diskriminacija osoba sa različitim sposobnostima, diskriminacija LGBTIQ+ osoba, diskriminacija po etničkoj, političkoj, religijskoj pripadnosti, te da postoje različiti oblici rodno zasnovane diskriminacije: diskriminacija pri zapošljavanju, diskriminacija u napredovanju, ugovori i plate, uslovi rada, trudnoća i porodiljsko, očinsko odsustvo, seksualno uznemiravanje na poslu i dr.

Također, ovim projektom želimo ohrabriti žene koje su zaposlene u trgovinama, da se aktivno uključe u projektne aktivnosti i doprinesu unapređenju ženskih radnih prava.

S tim u vezi, Akademija za žene, planira održati fokus grupe sa ženama koje su zaposlene u trgovinama na području grada Sarajeva. Fokus grupe će se održavati u prijateljskoj atmosferi sa maksimalno 10 žena po grupi koje su zaposlene u trgovinama bez navođenja identiteta učesnica i javnog oglašavanja o održavanju istih. Samo žene koje se prijave na učešće u fokus grupi bit će informisane putem ličnih kontakata.

Ko se može prijaviti za fokus grupu?

  • Žene zaposlene u trgovinama na području grada Sarajeva
  • Koje su doživjele ili još uvijek doživljavaju neki oblik diskriminacije
  • Koje su doživjele ili još uvijek doživljavaju kršenje ženskih radnih prava
  • Koje se žele više informirati o pojmu diskriminacija na radnom mjestu ili kršenje radnih prava
  • Koje žele saznati više o rodno zasnovanoj diskriminaciji
  • Koje žele saznati o mehanizmima zaštite svojih radnih prava
  • Koje žele da doprinesu promjeni radne klime prema ženama zaposlenim u trgovinama

Kako se prijaviti za učestvovanje u fokus grupi?

Poslati svoje osnovne informacije (ime i prezime, broj telefona, email, naziv trgovine u kojoj ste ste zaposlene) na mail info@afw.ba sa naznakom „I to je diskriminacija“ ili nas pozvati na broj telefona: 033 524 382 i ostaviti nam svoje podatke.

Sve prijavljene će biti blagovremeno obaviještene o mjestu i satnici održavanja fokus grupe.

Projekat „I to je diskriminacija“ nije samo namijenjen ženama koje su zaposlene u trgovinama i koje su pojačano izložene rodnoj diskriminaciji i kršenju ženskih radnih prava nego je i poziv na solidarnost svim ženama u borbi za ženskaa radna prava i suzbijanje diskriminacije.

Akademija za žena će uskoro objaviti informacije o mogućnostima sudjelovanja u dijelu projekta kojim mi koje nismo zaposlene u sektoru trgovine možemo doprinijeti i iskzati svoju solidarnost sa ženema zaposlenim u trgovinama, stoga pratite nas na našoj web stranici www.afw.ba ili na društvenim mrežama @Academy for Women.

Projakat „I to je diskriminacija“ finansira Europska unije i sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Radujemo se zajedničkoj borbi.

Vaša Akademija za žene.https://afw.ba/2020/05/30/sloboda-sindikalnog-organizovanja-u-bih-ne-postoji/

za stranicu2