Predavanje za učenike/ce i studente/ice

Akademija za žene

Akademija za žene, u okviru projekta I to je diskriminacija, koji finansira Europska unija uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj, organizira niz predavanja o temama vezanim za rodno zasnovanu diskriminaciju u oblasti rada.

Iako prema popisu stanovništva BiH iz 2013. godine žene čine većinski dio stanovništva u BiH (50,9%), sva istraživanja pokazuju da su žene i i kvantitativno i kvalitativno podzastupljene u brojnim sferama javnog života. Žene su u većini jedino u sektoru pravosuđa, obrazovanja, te sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti.  Iako je broj žena u tim sektorim znatno veći nego broj muškaraca, neznatan je procenat žena na rukovodećim funkcijama i u upravljačkim strukturama.

Posebano zabrinjavajuće stanje jeste u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti, gdje su žene tretirane kao jeftina radna snaga, koja ima samo obaveze, ali ne i svoja prava. Žene u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti su najčešće zaposlene na slabije plaćenim pozicijama i na pozicijama na kojima se susreću sa različitim oblicima diskriminacije. Osnovni problem predstavlja i neinformiranost radnica o svojim radnim pravima kao i o mehanizmima zaštite tih prava.

Predavanjima o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada želimo podići svijest kod učenika/ca završnih razreda JU Srednje ekonomsko-trgovinske škole iz Tuzle,  JU Mješovita srednja škola Gračanica te studenata/ica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, jer svi oni uskoro izlaze na tržište rada  i važno je da znaju šta je to rodno zasnovana diskriminacija, koji su sve oblici ove vrste diskriminacije s kojima se mogu susresti kroz svoj budući rad, te kako djelovati. O ovim temama će im predavati i sa njima razgovarati doc.dr. Jasna Kovačević i doc.dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te doc.dr. Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Imajući u vidu epidemiološke smjernice, predavanja se odvijaju online putem Zoom platforme. Učenici/e JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla predavanja imaju u utorak 24.11.2020. od 14:00h,  a studenti/ce Ekonomskog fakulteta u utorak 8.12.2020. od 12:00 h.

Učenici/e Mješovite srednje škole Gračanica imaju predavanje u petak 18.12.2020. u 10:05 h.

Predavači i predavačice
Predavanja
za stranicu2