Politička pismenost mladih
EU razina
Prva generacija

Akademija za žene

Prva generacija polaznica i polaznika Akademije političke pismenosti mladih u BiH uspješno završila program edukacije u trajanju od godinu i po dana

Akademija za žene je od tokom decembra 2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, realizirala i završni, 8. modul koji se bavio temama vezanim za ekonomiju i rodnu dimenziju budžetske odgovornosti i ravnopravnosti, u okviru projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH. Mladi ljudi koji su aktivni u bh. političkim strankama, kao i oni koji su društveno aktivni u svojim zajednicama, najrazličitijih obrazovnanja i iz svih dijelova naše zemlje, bile su dio trodnevne edukacije kojom je završen i ciklus predavanja za prvu generaciju Akademije.

Podsjećamo, Akademija za žene, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, od maja 2019. realizira projekt Akademije političke pismenosti mladih koji se sastoji od 8 modula edukacija, podijeljenih u 2 razine, pri čemu učesnici/e u prva četiri modula uče o društvenom i političkom sistemu BiH, a nakon toga u skladu sa razvijenim kriterijima pohađaju drugu razinu sastavljenu od 4 modula na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU i šta su obaveze zemlja pretpristupnica i slično. Prva generacija Akademije političke pismenosti mladih u BiH je za godinu i po dana prošla 8 modula koji su uključivali teme koje su neophodne kako bi se mladi ljudi na adekvatan način uključili u društveno-politički život i procese u BiH, ali i ohrabrili i dobili vještine neophodne za javne nastupe, kritičko mišljenje, učešće u društveno političkim procesima, donošenju odluka itd. Edukacija se sastojala od slijedećih tema:

Modul I – Mladi i politika
Modul II – Mladi i rodna ravnopravnost
Modul III – Mladi i mediji
Modul IV – Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista
Modul V – EU sistem
Modul VI – BiH na putu ka EU
Modul VII – Antifasizam, radikalizam, (etno)nacionalizam
Modul VIII – Mladi i ekonomija – budžet i upravljanje budžetom

Predavači i predavačice su bili univerzitetski profesori/ce, kao i ostali eksperti i ekspertice iz BiH, sa višegodišnjim iskustvom, teorijskim znanjima i vještinama, koji su svojim metodološkim pristupom potakli polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima da bi postali/e svjesniji/e i odgovorniji/e građani i građanke, proaktivni/e u društveno-političkom životu. Tokom petka, subote i nedjelje, na predavanjima, od kojih su neka bila posebno interaktivna, govorilo se o brojnim praktičnim i teorijskim aspektima koji se tiču maldih u ekonomije. Prvi set predavanja je održala prof. dr. Azra Hadžiahmetović, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je svuda po svijetu, a istovremeno sa akademskim angažmanom, obavljala je brojne javne funkcije – poslanica u Parlamentu FBiH, Parlamentu BiH, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ministrice Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, guvernerke u WB, alternativne guvernerke u IMF itd. U javnom prostoru u BiH vrlo retko se čuje sintagma Gender sensitive/responsive budgeting, iako je u pitanju oblast u ekonomiji koja se poslednjih godina intenzivo izučava. Fokus diskusije sa polaznicama/ima bio je usmjeren na pitanja vezana za rodnu (ne)jednakost i ekonomiju, instrumentarij ekonomske politike u funkciji postizanja rodne jednakosti, s posebnim osvrtom na najznačajniji instrument budžet. Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja ključni alat rodne ravnopravnosti, instrument je politike i, najvažnije, predstavlja ogledalo politike. Kako i zašto rodno oplemeniti budžet – od budžetske analize do GRB – bio je predmet diskusije kroz osvrt na uspješne primjere iz prakse. Drugi set predavanja, održao je  Doc.dr. Ljiljan Veselinović, koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Bio je angažovan i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni i Hercegovini u području biznis planiranja, optimizacije i unapređenja procesa, strateškog menadžmenta, tržišta rada, evaluacije implementiranih programa i projekata, te analize pojedinih sektora bosanskohercegovačke ekonomije. Fokus njegovih predavanja bio je upoznati učesnike i učesnice o budžetu i načinu analize budžeta i izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, ovaj seminar je demonstrirao analizu izdvajanja za mlade na primjeru Općine Novo Sarajevo.

Modul je završen predavanjima Faruka Hadžića, makroekonomskog analitičara i konsultanta sa preko deset godina radnog iskustva u struci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Ekonomska teorija i politika. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. 2008. godine započeo profesionalnu karijeru u Direkciji za europske integracije. 2010. godine prešao je u privatni sektor gdje je bio direktor dvije kompanije, a kasnije i konsultant za poslovna rješenja u IT kompaniji. Kroz njegova predavanja i radionicu, kroz praktičan rad, učesnici/e su ovladali znanjima sprovođenja rodnog budžetiranja. Praktični dio je uključio analitički prikaz Budžeta općine Novo Sarajevo, diskusiju vezano za način donošenja, te prijedlozi i ideje kako budžet lokalne zajednice može biti pravedniji sa aspekta budžetiranja.

U nastavku pogledajte GALERIJU slika.

Moduli
Panelisti i panelistice
AFW-logo