Druga generacija polaznica i polaznika Akademije političke pismenosti mladih u BiH uspješno završila prvu razinu edukacije

Nakon uspješno završenih modula, tokom 2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, vezanih za društveni i politički sistem BiH, polaznice i polaznici druge generacije ostvarili su uslov za prelazak na drugu razinu, na kojoj će učiti na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU i šta su obaveze zemlja pretpristupnica i slično. Slijedi pregled predavanja koja je Akademija za žene, od 11. do 13.12.2020. godine, realizirala u okviru Modula 4, gdje su u fokusu bile teme koje se tiču ekonomije, budžeta i rodne odgovornosti.

Prvi set predavanja je održala prof. dr. Azra Hadžiahmetović, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je svuda po svijetu, a istovremeno sa akademskim angažmanom, obavljala je brojne javne funkcije – poslanica u Parlamentu FBiH, Parlamentu BiH, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ministrice Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, guvernerke u WB, alternativne guvernerke u IMF itd. U javnom prostoru u BiH vrlo retko se čuje sintagma Gender sensitive/responsive budgeting, iako je u pitanju oblast u ekonomiji koja se poslednjih godina intenzivo izučava. Fokus diskusije sa polaznicama/ima bio je usmjeren na pitanja vezana za rodnu (ne)jednakost i ekonomiju, instrumentarij ekonomske politike u funkciji postizanja rodne jednakosti, s posebnim osvrtom na najznačajniji instrument –  budžet. Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja ključni alat rodne ravnopravnosti, instrument je politike i, najvažnije, predstavlja ogledalo politike. Kako i zašto rodno oplemeniti budžet – od budžetske analize do GRB – bio je predmetom diskusije kroz osvrt na uspješne primjere iz prakse. Drugi set predavanja, održao je  Doc.dr. Ljiljan Veselinović, koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Bio je angažovan i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni i Hercegovini u području biznis planiranja, optimizacije i unapređenja procesa, strateškog menadžmenta, tržišta rada, evaluacije implementiranih programa i projekata, te analize pojedinih sektora bosanskohercegovačke ekonomije. Fokus njegovih predavanja bio je upoznati učesnike i učesnice o budžetu i načinu analize budžeta i izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, ovaj seminar je demonstrirao analizu izdvajanja za mlade na primjeru Općine Novo Sarajevo.

Modul je završen predavanjima Faruka Hadžića, makroekonomskog analitičara i konsultanta sa preko deset godina radnog iskustva u struci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Ekonomska teorija i politika. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. 2008. godine započeo profesionalnu karijeru u Direkciji za europske integracije. 2010. godine prešao je u privatni sektor gdje je bio direktor dvije kompanije, a kasnije i konsultant za poslovna rješenja u IT kompaniji. Kroz njegova predavanja i radionicu, kroz praktičan rad, učesnici/e su ovladali znanjima sprovođenja rodnog budžetiranja. Praktični dio je uključio analitički prikaz Budžeta općine Novo Sarajevo, diskusiju vezano za način donošenja, te prijedlozi i ideje kako budžet lokalne zajednice može biti pravedniji sa aspekta rodnog budžetiranja.

Ovaj modul je polaznice i polaznike osposobio za bolje razumjevanje temeljnih ekonomskih pojmova, a posebno vezano za ekonomsku pismenost, proces donošenja i analize budžeta, te uvažavanja principa rodne odgovornosti. Isto tako potaknuo je sve učesnike i učesnice da se aktivno uključuje u izradu budžeta, da kritički sagledaju budžet i budu u stanju odabrati pravi način analize budžeta s ciljem praćenja trošenja javnog novca.

U nastavku pogledajte GALERIJU slika i VIDEO.

MODUL IV - RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Politička pismenost mladih - BiH - 2. generacija

Publikacija „Rodno odgovorno budžetiranje: kritički osvrt na budžet Općine Novo Sarajevo u 2019. godini“

Publikacija „Rodno odgovorno budžetiranje: kritički osvrt na budžet Općine Novo Sarajevo u 2019. godini“ rezultat je zajedničkog rada polaznica programa “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“, koji Akademija za žene sprovodi uz finansijsku podršku European Endowment for Democracy (EED) i polaznice druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u Bosni i Hercegovini – projekta koji Akademija za žene već drugu godinu zaredom provodi zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Proces rada je mentorski vodio doc.dr. Ljiljan Veselinović.

Naslov: Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu: Programi i aktivnosti usmjereni na djecu i mlade

Autorice: Ajla Belegić, Harisa Bojčić, Jasmina Zagorica, Marijana Klapić i Selma Alispahić

Mentor: Ljiljan Veselinović

 

 

Publikaciju možete pogledati:

Publikacija „Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019 godinu“

Publikacija „Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019 godinu“ rad je polaznica druge generacije programa Politička pismenost mladih u BiH, koji sprovodi Akademija za žene, uz finansijsku podršku Vlada Savezne Republike Njemačke. Selma Alisaphić i Sandra Janković, uz asistenciju Nihada Ahmića, i pod mentorskim vodstvom doc.dr. Ljiljana Veselinovića, dale su prikaz programa i aktivnosti usmjerenih na djecu i mlade kroz detaljnu analizu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Naslov: Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu: Programi i aktivnosti usmjereni na djecu i mlade
Autorice: Selma Alisaphić i Sandra Janković
Asistent: Nihad Ahmić
Mentor: Ljiljan Veselinović

 

Publikaciju možete pogledati

MODUL III - MLADI I MEDIJI

Rekapitulacija: Modul 3, Mladi i mediji, Akademija političke pismenosti mladih u BiH

Akademija za žene je od 25. do 27.09.2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, realizirala 3. modul koji se bavio mladima i medijima u okviru projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH. Mladi koji su aktivni u bh. političkim strankama, kao i oni koji su društveno aktivni u svojim zajednicama, birači i biračice, najrazličitijih obrazovnih pozadina i iz svih dijelova naše zemlje, bile su dio trodnevne edukacije. Prvog dana, prije početka teorijsko-praktičnih predavanja, organizovan je panel pod nazivom “Za šta, a protiv čega se borimo – antifašizam, etnonacionalizam i aktivizam – danas ” na kojem su učestvovale: Kristina Ljevak, novinarka i moderatorica; Larisa Šuša, aktivistkinja; Ivana Marić, politička analitičarka; Sead Turčalo, profesor dekan Fakulteta političkih nauka, te Dragan Markovina, historičar i pisac. Polaznice programa Žene za žene imale su priliku čuti lične priče, historijske činjenice, sociološka iskustva, analize savremenih političkih strujanja kao i konkretne aktivnosti koje se mogu poduzimati – unutar svoje zajednice ali i šire društveno – pritiv negativnih pojava koje fašizam, etnonacionalizam i ekstremizmi svih vrsta proizvode danas u našoj zemlji ali i šire.


Tokom subote i nedjelje, na interaktivnim predavanjima, govorilo se o brojnim praktičnim i teorijskim aspektima javnih nastupa. Dalibor Tanić, sa znanjem mastera iz oblasti neuro-lingvističkog programiranja, radio je sa polaznicama/ima pokazujući im nekoliko tehnika NLP-a i njihovu praktičnu primjenu, a posebno se radila jedna od NLP tehnika (sidrenje) za pripremu javnog nastupa kako bi bio što ubjedljiviji. Govorilo se i o uticaju unutrašnjeg stanja pred javni događaj i o prepoznavanju obrazaca različitih ponašanja. Polaznice/i su osvijestile kako se unutarnje stanje manifestuje kroz govor tijela i dinamiku glasa.O medijskom nastupu i politici, te aspektima političke komunikacije predavala je doc.dr.sc. Semina Ajvaz, šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Polaznice/ke je upoznala sa političkim imidžom, komunikacijom, odnosima s javnošću – njihovim primjenama i značaju. Praktično se radilo na samopouzdanju – kako se gradi i zadržava, kulturi govora i vještinama političkog komuniciranja u javnom nastupu, a bilo je riječi i o asertivnom ponašanje u komunikaciji i važnosti vizuelnog identiteta. Zlatko Ganić, stručnjak u oblasti digitalnih medija, polaznicama/ima je prenio znanja o tome kako odabrati odgovarajuću društvenu mrežu, ciljnu skupinu i iskoristiti potencijale društvenih mreža u političkoj kampanji. Alma Dautbegović – Voloder, dugogodišnja novinarka i Maja Gasal Vražalica, radile su niz praktičnih vježbi čiji je cilj bio priprema za različite vidove javnih nastupa.


Još jedan od ciljeva je kroz ovu edukaciju ostvaren, jer je potvrđeno da je medijsko opismenjavanje mladih ljudi, kako onih koji već djeluju u političkim subjektima tako i onih koji prate društveno-politička dešavanja i aktivni su u svojim zajednicama, neophodan korak za smišljeno djelovanje kroz samosvjesno korištenje medijskog prostora i ostvarivanje mogućnosti koje medijski nastupi pružaju.

U nastavku pogledajte GALERIJU slika.

Pogledajte video o III modulu

Akademija za žene nudi neformalno obrazovanje o političkoj pismenosti za mlade koji su angažovani u političkim organizacijama (forumi / odbori / omladinska udruženja) i mladi koji nisu politički angažovani (mladi u nevladinim organizacijama, OCD, učenici srednjih škola, studenti itd.).

Razlog zašto Akademija za žene želi da se fokusira na mlade koji su politički angažovani i oni koji to nisu, jeste činjenica da oni nemaju dovoljno znanja o pitanjima vezanim za politiku koja su neophodna za društveno-politički aktivizam. Pored toga, akademija želi da se fokusira na podizanje političke svijesti mladih, ukazujući da se politički aktivizam ne odnosi samo na članstvo u političkoj stranci, već i na zajedničku saradnju i rad na promjenama unutar društva, bez obzira na političku pripadnost.

Politička pismenost je važna tema jer ne postoji formalno obrazovanje za mlade u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju. Štaviše, neophodno je da se adekvatno obrazuju i uključe u politiku jer su oni i dalje jedna od najmarginalizovanijih grupa u društvu. Glavni razlog za to je nedovoljna politička pismenost koja ograničava njihove sposobnosti i kapacitete. Politička sfera u regionu obilježena je nedostatkom prakse i iskustva kroz koje bi mladi mogli jasno, vidljivo i trajno artikulirati politike koje se uglavnom odnose na njih i društvo u cjelini.

Akademija za žene je razvila četiri modula obrazovanja koji uključuju teme koje su neophodne kako bi se mlade generacije na adekvatan način uključile u društveno-politički život i procese u BiH, ali i ohrabrile i pružile im vještine neophodne za govor, kritičko mišljenje, učešće u društveno političkim procesima i  donošenju odluka.

Četiri modula su:
Modul I – Mladi i politika
Modul II – Mladi i rodna ravnopravnost
Modul III – Mladi i mediji
Modul IV – Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista

Predavači i predavačice su iskusni/e eksperti i ekspertice koji/e posjeduju teorijsko znanje, vještine za edukaciju i prenos znanja drugima, koji/e će svojim metodološkim pristupom potaknuti polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima da bi postali/e svjesniji/e i odgovorniji/e građani i građanke, proaktivni/e u društveno-političkom životu.

Projekat finansira Savezna vlada Njemačke.

PANEL - Politički portreti političarki u BiH

Akademija političke pismenosti mladih u BiH u okviru modula II – Lokalna samouprava / Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista – u petak, 24.07. 2020. organizuje razgovor o političkim portretima žena u BiH. Ideja panela je da se predstave politički portreti snažnih žena bh. političkog života, jer mislimo da mladi ljudi koji tek ulaze u politički život, kao i sve one osobe koje su društveno i politički već aktivne u svojim zajednicama, mogu kroz lične priče političarki mnogo da nauče.

Panelom moderira: Nikola Vučić, a učesnice su: Olivera Nedić, Mirjana Marinković Lepić, Amra Babić, Dajana Čolić i Snežana Ružičić.

Gošća predavačica

Zorica Bukinac

Zorica Bukinac (rođena 1964.) započela je profesionalnu karijeru 1989. godine.

Njena karijera dosad je bila usmjerena na nacionalnu i međunarodnu sigurnost, posebice vojnu profesiju, obrambenu politiku, žene u vojsci, upravljanje sukobima, NATO i EU.

Tijekom karijere diplomatkinje (2004.) bila je šefica Tajništva Republike Slovenije pri EU u Bruxellesu, savjetnica za zapadni Balkan i proširenje EU, zamjenica voditelja Regionalne grupe za specijalnu promatračku misiju OESS-a u Ukrajini, zamjenica voditelja Misije Veleposlanstva Republike Slovenije u Beču / Stalno predstavništvo pri UN-u, IAEA i drugim agencijama u Beču, šef Odjela za NATO, opunomoćeni ministar u Ministarstvu vanjskih poslova. Karijeru je započela kao istraživačica na Fakultetu društvenih znanosti 1989. godine, nastavila u Ministarstvu obrane od kraja 1991. do 2004. godine.

Diplomirala je na Sveučilištu u Ljubljani, Fakultet društvenih znanosti – Sigurnosni studiji.

Medalje i nagrade: Nagrada Fakulteta Prešeren, Brončana medalja Slovenske vojske, Srebrna medalja Slovenske vojske. Strani jezici: engleski, njemački, srpski, ruski.

 

PREDAVAČI - MODUL II: LOKALNA SAMOUPRAVA

PREDAVAČI/PREDAVAČICE - MODUL I: MLADI I POLITIKA

Videi

Video o prvom dijelu modula “Mladi i politika” pogledajte ovdje.

Video o drugom dijelu modula “Mladi i politika” pogledajte ovdje.