Politička pismenost mladih
BiH razina
Druga generacija

Akademija za žene

Druga generacija polaznica i polaznika Akademije političke pismenosti mladih u BiH uspješno završila prvu razinu edukacije

Nakon uspješno završenih modula, tokom 2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, vezanih za društveni i politički sistem BiH, polaznice i polaznici druge generacije ostvarili su uslov za prelazak na drugu razinu, na kojoj će učiti na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU i šta su obaveze zemlja pretpristupnica i slično. Slijedi pregled predavanja koja je Akademija za žene, od 11. do 13.12.2020. godine, realizirala u okviru Modula 4, gdje su u fokusu bile teme koje se tiču ekonomije, budžeta i rodne odgovornosti.

Prvi set predavanja je održala prof. dr. Azra Hadžiahmetović, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je svuda po svijetu, a istovremeno sa akademskim angažmanom, obavljala je brojne javne funkcije – poslanica u Parlamentu FBiH, Parlamentu BiH, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ministrice Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, guvernerke u WB, alternativne guvernerke u IMF itd. U javnom prostoru u BiH vrlo retko se čuje sintagma Gender sensitive/responsive budgeting, iako je u pitanju oblast u ekonomiji koja se poslednjih godina intenzivo izučava. Fokus diskusije sa polaznicama/ima bio je usmjeren na pitanja vezana za rodnu (ne)jednakost i ekonomiju, instrumentarij ekonomske politike u funkciji postizanja rodne jednakosti, s posebnim osvrtom na najznačajniji instrument –  budžet. Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja ključni alat rodne ravnopravnosti, instrument je politike i, najvažnije, predstavlja ogledalo politike. Kako i zašto rodno oplemeniti budžet – od budžetske analize do GRB – bio je predmetom diskusije kroz osvrt na uspješne primjere iz prakse. Drugi set predavanja, održao je  Doc.dr. Ljiljan Veselinović, koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Bio je angažovan i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni i Hercegovini u području biznis planiranja, optimizacije i unapređenja procesa, strateškog menadžmenta, tržišta rada, evaluacije implementiranih programa i projekata, te analize pojedinih sektora bosanskohercegovačke ekonomije. Fokus njegovih predavanja bio je upoznati učesnike i učesnice o budžetu i načinu analize budžeta i izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, ovaj seminar je demonstrirao analizu izdvajanja za mlade na primjeru Općine Novo Sarajevo.

Modul je završen predavanjima Faruka Hadžića, makroekonomskog analitičara i konsultanta sa preko deset godina radnog iskustva u struci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Ekonomska teorija i politika. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. 2008. godine započeo profesionalnu karijeru u Direkciji za europske integracije. 2010. godine prešao je u privatni sektor gdje je bio direktor dvije kompanije, a kasnije i konsultant za poslovna rješenja u IT kompaniji. Kroz njegova predavanja i radionicu, kroz praktičan rad, učesnici/e su ovladali znanjima sprovođenja rodnog budžetiranja. Praktični dio je uključio analitički prikaz Budžeta općine Novo Sarajevo, diskusiju vezano za način donošenja, te prijedlozi i ideje kako budžet lokalne zajednice može biti pravedniji sa aspekta rodnog budžetiranja.

Ovaj modul je polaznice i polaznike osposobio za bolje razumjevanje temeljnih ekonomskih pojmova, a posebno vezano za ekonomsku pismenost, proces donošenja i analize budžeta, te uvažavanja principa rodne odgovornosti. Isto tako potaknuo je sve učesnike i učesnice da se aktivno uključuje u izradu budžeta, da kritički sagledaju budžet i budu u stanju odabrati pravi način analize budžeta s ciljem praćenja trošenja javnog novca.

U nastavku pogledajte GALERIJU slika i VIDEO.

Moduli
AFW-logo