Sead Turčalo

Akademija za žene

Sead Turčalo vanredni je profesor i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Na prvom i drugom ciklusu odsjeka Sigurnosnih i mirovnih studija i Politologije predaje na kolegijima Geopolitika, Međunarodna sigurnost, te Energetska sigurnost i Upravljanje konfliktima u međunarodnim odnosima. Na interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te doktorskom programu Globalne studije Centra za interdisciplinarne studije UNSA kopredavač je na kolegiju Geopolitičke studije suvremenog svijeta.

Gostujuća predavanja je držao, između ostalog na Sciences Po Paris, Sciences Po Dijon, Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu i International Institute of Social Studies u Hagu

AFW-logo