Prof. dr. Azra Hadžiahmetović

Akademija za žene

Biografija

Prof. dr. Azra Hadžiahmetović redovna je profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je u Japanu, Velikoj Britaniji, Egiptu, a po osnovu međunarodne razmjene boravila je na univerzitetima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Italiji, Španiji, Irskoj, SAD. Učesnica je brojnih međunarodnih konferencija, predavačica na više univerziteta u inostranstvu, članica akademske mreže WTO, GDN, IMF. Članica je Odbora ekonomskih nauka ANUBIH, brojnih ekspertskih i stručnih udruženja iz oblasti makroekonomije, evropskih integracija, međunarodne ekonomije, rodno odgovornog budžetiranja,…. Uz nastavu na predmetima iz oblasti ekonomske teorije i politike, rukovoditeljica je master studija Evropske studije u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Ekonomska diplomatija u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu. Istovremeno sa akademskim angažmanom, obavljala je brojne javne funkcije – poslanica u Parlamentu FBiH, Parlamentu BiH, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ministrice Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, guvernerke u WB, alternativne guvernerke u IMF itd.

O predavanjima

Predavanja i diskusija sa učesnicima/ama bit će vezana za teme koje se tiču procesa ekonomskog integrisanja u evropskim okvirima; koje se tiču teorija, politika i praksi međunarodne trgovine i finansija, međunarodno ekonomsko okruženje, te različite aspekte savremenog međunarodnog poslovanja.

O projektu

Očekujem diskusiju o temama i pitanjima integracionih procesa u Evropi  u kontekstu globalnih prestrojavanja, kao i trgovinskom i finansijskom Sistemu.

za stranicu2