Prof. Dr. Lada Sadiković

Akademija za žene

Biografija

Lada Sadiković je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je na FKKSS Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao redovna profesorica na predmetu Ustavno pravo. Autorica je sedam knjiga i to: Vanredno stanje i ljudska prava (2003); Država u evropskom poretku (2005); Ljudska prava (2006); Ustav Bosne i Hercegovine i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (2010); Ustav Bosne i Hercegovine, sigurnost i ljudska prava (2012); Venecijanska komisija o Ustavu Bosne i Hercegovine, (2016) i Ogledi o Ustavu Bosne i Hercegovine (2016). Dobitnica je Plakete za razvoj koncepta ljudskih prava i sloboda i sigurnosti (Skoplje, 2016).

O predavanju

Fokus razgovora sa učesnicima /ama će biti na neophodnosti primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, „ustavnog instrumenta evropskog javnog poretka“ u Bosni i Hercegovini, koja je direktno primjenjljiva i ima nadustavni karakter (čl.2.2), te usaglašavanja odredbi Aneksa 4 – Ustava BiH sa odredbama Evropske konvencije.

O projektu

Projekat osposobljava učesnike/ce za aktivni angažman u pogledu izvršavanja prava i obaveza svih potpisnica Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, gdje pored nacionalnih institucija važnu ulogu ima i međunarodna zajednica, na čelu sa institucijom Visokog predstavnika. Bosna i Hercegovina bi na taj način, bila u mogućnosti da samostalno ispunjava svoje kako regionalne tako i međuanrodne obaveze.

AFW-logo