Prof.dr. Sead Turčalo

Akademija za žene

Biografija

Sead Turčalo vanredni je profesor i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na prvom i drugom ciklusu odsjeka Sigurnosnih i mirovnih studija i Politologije predaje na kolegijima Geopolitika, Međunarodna sigurnost, te Energetska sigurnost Upravljanje konfliktima u međunarodnim odnosima. Na interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te doktorskom programu Globalne studije Centra za interdisciplinarne studije UNSA kopredavač je na kolegiju Geopolitičke studije suvremenog svijeta. Gostujuća predavanja je držao, između ostalog na Sciences Po Paris, Sciences Po Dijon, Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu i International Institute of Social Studies u Hagu.

O predavanju

Polaznice i polaznici će imati priliku da razgovaraju o aktuelnim pojavama poput etnonacionalizma i radikalizma na Balkanu. Biće im predstavljen i historijski i teorijski okvir za kontekstualiziranje ovih praksi i ideologija, a sve u cilju kritičkog promišljana o savremenim oblicima ovih fenomena.

za stranicu2