Prof. dr. Azra Hadžiahmetović

Akademija za žene

Biografija

Prof. dr. Azra Hadžiahmetović redovni je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je u Japanu, Velikoj Britaniji, Egiptu, a po osnovu međunarodne razmjene boravila je na univerzitetima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Italiji, Španiji, Irskoj, SAD. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija, predavač na više univerziteta u inostranstvu, član akademske mreže WTO, GDN, IMF. Član je Odbora ekonomskih nauka ANUBIH, brojnih ekspertskih i stručnih udruženja iz oblasti makroekonomije, evropskih integracija, međunarodne ekonomije, rodno odgovornog budžetiranja,…. Uz nastavu na predmetima iz oblasti ekonomske teorije i politike, rukovodilac je master studija Evropske studije u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Ekonomska diplomatija u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu. Istovremeno sa akademskim angažmanom, obavljala je brojne javne funkcije – poslanika u Parlamentu FBiH, Parlamentu BiH, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ministrice Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, guvernera u WB, alternativnog guvernera u IMF itd.

O predavanjima

Fokus diskusije sa učesnicima bit će usmjeren na pitanja vezana za rodnu (ne)jednakost i ekonomiju, instrumentarij ekonomske politike u funkciji postizanja rodne jednakosti, s posebnim osvrtom na najznačajniji instrument – budžet.

Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja ključni alat rodne ravnopravnosti, instrument je politike i, najvažnije, predstavlja ogledalo politike. Kako i zašto rodno oplemeniti budžet – od budžetske analize do GRB – bit će predmetom diskusije kroz osvrt na uspješne primjere iz prakse.

O projektu

Očekujem više razumijevanja važnosti veze rodne (ne)jednakosti i ekonomije, mogućnosti korištenja ekonomskih instrumenata u toj funkciji i rodno odgovornog budžeta kao ključnog alata, kao i odgovora na pitanje zašto je važno pravilno pristupiti pitanjima rodne ravnopravnosti u procesu budžetiranja.

AFW-logo