Dr. Jasna Kovačević je docentica na Katedri za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U svom naučnom i predavačkom radu, fokusira se na leadership i menadžment u obrazovanju, leadership i strategiju, i etiku u organizacijama sa posebnim naglaskom na razvoj leadershipa, inkluzivne organizacijske kulture i različitosti u organizacijama. Pored toga, njen interes usmjeren je na socio-kognitivnu teoriju i njenu primjenu u oblasti leadershipa, rodnih identiteta i etike u organizacijama. Koautorica je knjige Bosanski labirint: Kultura, rod i liderstvo. Rezultati Jasninog rada objavljivani su u najprominentnijim naučnim publikacijama u oblasti obrazovanja i obrazovnog menadžmenta i  leadershipa u svijetu, uključujući Review of Educational Research, Journal of Educational Change, Journal of Educational Administration i Educational Management Administration and Leadership. Međunarodno iskustvo je stekla boraveći na renomiranim univerzitetima u Europi, uključujući Humboldt Univerzitet u Berlinu, Univerzitet u Leipzigu kao i Mendel Univerzitet u Brnu. Jasna je aktivistica i zagovornica prava djece i odraslih na autističnom spektru.