biografije, treca grupa

BIOGRAFIJA

Ljiljan Veselinović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Bio je angažovan i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni i Hercegovini u području biznis planiranja, optimizacije i unapređenja procesa, strateškog menadžmenta, tržišta rada, evaluacije implementiranih programa i projekata, te analize pojedinih sektora bosanskohercegovačke ekonomije. Registrovan je i kao predavač Agencija za državnu služu BiH na temu „Izrada Godišnjeg programa rada u institucijama Bosne i Hercegovine.“ Napisao je veliki broj naučnih radova i učestvovao na više naučnih i stručnih konferencija i kongresa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

O PREDAVANJU

Fokus predavanja je upoznati učesnice o budžetu, o rodno odgovornom aspektu budžeta i načinu analize i izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, ovaj seminar će demonstrirati analizu izdvajanja za žene na primjeru Općine Novo Sarajevo.

O PROJEKTU

Očekujem da će ovaj program potaknuti sve učesnice da se aktivno uključuje u izradu budžeta, da kritički sagledaju budžet i budu u stanju odabrati pravi način analize budžeta s ciljem praćenja trošenja javnog novca.