Podaci o učešću žena u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine

Ravnopravnost spolova podrazumijeva jednake preduvjete za ostvarenje ljudskih prava za muškarce i žene. Ravnopravnost spolova podrazumijeva i jednake mogućnosti za muškarce i žene u doprinosu kulturnom, političkom, gospodarskom, društvenom i nacionalnom napretku te ravnopravno uživanje svih koristi i dobrobiti od napretka jedne zajednice. Ovo sve nama itekako daje prostora da tražimo više od ovoga što imamo i što nam serviraju kao prirodno stanje.
Iako se pravni status žena u Evropi znatno poboljšao, nismo ni blizu stvarnoj ravnopravnosti. Prema istraživanjima žene čine preko 40% svjetske tržišne radne snage. Ako analiziramo stanje u Bosni i Hercegovini i njenim većim gradovima, bit ćemo razočarani, a kada su u pitanju manje lokalne zajednice onda je situacij još gora, jer su to mahom društva kobna za sveukupni lični razvoj žene. Ako se prisjetimo svih dokumenata, koje je razmatralo i usvojilo Vijeće ministara BiH, vidjećemo sa svi oni sadrže strateške i srednjoročne ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti za implementaciju UN-ove Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i da su svi usmjereni na postizanje ravnopravnosti spolova u sektorima sigurnosti i odbrane u Bosni i Hercegovini. Takođe, svi usvojeni izvještaji prikazuju pregled napretka u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH, a usvojeni strateški dokumenti predstavljaju osnovu i daju smjernice za dalji rad na uvođenju principa ravnopravnosti spolova u različite oblasti društvenog života. (Službeni glasnik BiH, 98/13)
Prema izvještaju iz 2018. godine, kada je upitanju registrirana nezaposlenost po kvalifikacionim strukturama ukupuno bilo 475.541 od kojih na muškarce spada 218.304 , na žene 257.237, ako uzmemo u obzir 2020, godinu vrijeme pandemije i ako pogledamo preliminarne podatke opet ćemo vidjeti da su žene te koje su ostale u većem broju bez posla, i one su te koje su pretrpjele veći stepen zlostavljanja.
Bosna i Hercegovina ima oko 21% žena u parlamentarnim tijelima, što je evropski prosjek. Iako je trenutna procentualna zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima u BiH relativno niska, može se pimjetiti trend povećanja broja žena u Parlamentarnoj skupštini BiH.
• U Vijeću ministara BiH (ukupno 9 ministarstava) samo su dvije žene (22,22%)
• U Vladi Republike Srpske premijerka je žena. Od ukupno 16 ministarstava, tri su ministrice (18,75%);
• U Vladi Federacije BiH u ukupno 16 ministarstava, četiri su ministrice (25%);
• U svim kantonalnim vladama premijeri su muškarci, dok procenat žena, ministrica u kantonalnim vladama, iznosi oko 13% (broj ministrica varira od 0% do 25,8%, u ovisnosti od kantona).
U Vijeću ministara BiH i Vladi Federacije BiH došlo je do značajnog povećanja zastupljenosti žena u odnosu na prethodni izborni ciklus, dok je u vladi Republike Srpske i kantonalnim vladama došlo do smanjenja zastupljenosti žena na ministarskim pozicijama.
U sudskoj vlasti je, međutim, ukupno više žena u tužilaštvima i sudovima, čak 80% na čelu kantonalnih sudova u FBiH, ali na čelu tužilaštava su pretežno muškarci. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova BiH, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP), trenutno je zastupljeno 70 žena i 56 muškarca, državnih službenika sa diplomatskim statusom. Trenutno je imenovano 11 ambasadorica i jedna generalna konzulica, što ukazuje na značajno povećanje u odnosu na podatke iz 2013. godine. U sjedištu MVP imenovane su četiri savjetnice u kabinetima, devet šefica odsjeka i jedna načelnica odjela. (Izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u BiH)
Ipak, zаstupljenost ženа u pаrlаmentimа i pozicijаmа donošenja odluka u izvršnoj vlаsti nа nivou držаve, entitetа, distriktа, kаntonа i grаdovа/opštinа je i dalje niska. Kаndidаtkinjаmа se ne dаje dovoljnа vidljivost u medijimа i od strаne političkih strаnаkа tokom predizbornih kаmpаnjа. Statuti pojedinih političkih stranaka sadrže odredbe o zabrani diskriminacije i promociji ravnopravnosti spolova, ali je primjena ovih odredbi u praksi nedovoljna da bi dovela do značajnijih pomaka. Nedovoljna podrška političkih partija ženama – članicama u kreiranju političkih programa i političkoj afirmaciji predstavlja znatnu prepreku ravnopravnoj zastupljenosti žena u političkom životu. Još uvijek postoji tradicionalan pristup položaju žene i društveno uspostavljeni obrasci ponašanja i odnosa koji utiču na podzastupljenost i nedovoljno učešće žena u javnom životu kao i na mjestima donošenja odluka. Neophodno je da svi akteri, uključujući političke partije i medije učestvuju u afirmaciji žena kao ravnopravnih nositeljica političkih funkcija na svim nivoima vlasti u BiH (Agencija za statistiku BiH izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni I Hercegovini 2012-2014). Ono što je primjetno na terenu je rodni rat gdje se žene udalje iz političkih partija kad postanu previše vidljive, konkretne i kad postanu prijetnja za tim.
No, iako su žene manje zastupljene na svim nivoima i svim funkcijama ono što je primjetno da žene kojima se povjere određene funkcije, tome pristupaju odgovorno, profesionalno i efikasno. Također ono što trebamo jeste većs zaštita, kada su upitanju političke igre, seksualno zlostavljanje i mobing na poslu.
Ne mogu završit ovu temu a da se ne posjetim na Hafezu Sabljaković, Tatjanu Ljujić-Mijatović, Nadu Tešanović, Amilu Omersoftić, Biseru Turković koje su na svoj način otvorile vrata ženama u politici ali na drugim pozicajama. Riječ je o ženama koje su bile dio prvog saziva Kluba parlamentarki Federacije BiH, o poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije od 1998. do 2014. godine, članici ratnog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine (RBiH), te prvoj ambasadorici BiH u Zagrebu. Zatim, doprinos žena kroz razne NVO, poput Sabihe Husić direktorica Medice Zenica i dobitnica prestižne nagrade Žena svijeta za 2014. godinu, koju dodjeljuje Women for Women International; Jasne Bakšić-Muftić, doktorice pravnih nauka, Nade Golubović, koja je tokom rata pružala pomoć srpskim izbjeglicama koje su pristizale iz Hrvatske, novinarke Nurdžihane Đozić i drugih koje nisam navela ali su popločale put svojim djelovanjem da mi mlađe generacije možemo nastaviti put.