Akademija za žene, tokom septembra i oktobra 2020. godine, uz podršku Austrijske ambasade u Sarajevu, sprovodi kampanju obilježavanja dvadeset godina UN Rezolucije 1325 – „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini. Ovom kampanjom želimo da skrenemo pažnju na značaj Rezolucije „Žene, mir i sigurnost“ genarlno, kao i na to šta njena implementacija konkretno znači za bh. društvo u celini, ali i za žene posebno.


Rezolucija 1325 je pozivala države da razviju strategije kako bi kroz obrazovanje o rodnoj ravnopravnosti žene bile prepoznate kao neophodne u očuvanju mira. Njene prethodnice, Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, dokumenti na nivou Ujedinjenih nacija, isticali su da se moraju preduzeti institucionalne promjene kako bi se omogućila globalna promocija ljudskih prava i nenasilnog rješavanja konflikta, ali i da je neophodno obezbijediti učešće žena u procesima zaključivanja mira i rješavanja konflikta, te zaštitu žena u ratnim područjima i logorima. Bosna i Hercegovina je razvijala konkretne planove kako bi se ideje Rezolucije operacionalizirale i integrisale u naše društvo. Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o usvajanju novog, aktuelnog, Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH za period 2018–2022. godine. 


Dvadeset godina UN Rezolucije 1325 – „Žene, mir i sigurnost“ obilježićemo serijom kratkih videa, jednim dužim videom, serijom tekstova i završnom konferencijom o specifičnim pitanjima i problemima koji se tiču Rezolucije i njene implementacije u našoj zemlji. Da bi žene i muškaraci u BiH ravnopravno učestvovali u institucijama koje štite mir i sigurnost, treba ostvariti prvi strateški cilj Akcionog plana koji se odnosi na povećano učešće žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama, uključujući i učešće žena na mjestima donošenja odluka. Video kampanja će predstaviti osobe čije se profesije i djelovanja direktno tiču oblasti kojima se Rezolucija bavi, a koje će sa nama podijeliti lične priče o tome kako im je implementacija ove Rezolucije uticala na život. Tekstovi, koje ćemo u formi bloga, objavljivati na našoj web stranici problematiziraće teme vezane za učešće žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH, žene u mirovnim misijama, u policijskim strukturama BiH, značaj Rezolucije 1325 u bh. kontekstu, ulozi žena u sprečavanju i rješavanju konflikata, i izgradnji mira, rodnoj dimenziji ratova i sl. 


Na kraju, Rezolucija 1325 je važna i jer doprinosi većoj vidljivosti ženskog rada, ostavljajući prostora za nadu da će više pozicioniranje na socijalnoj i ekonomskoj ljestvici donijeti ženama zaista veći uticaj u društvu, koji će dalje koristiti za zastupanje različitih ženskih interesa.