OBJAVA

Fondacija „Akademija za žene“ uz financijsku podršku Europske Unije i sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj realizira projekt „I to je diskriminacija“.

Projekt „I to je diskriminacija“ uspostavljen je s ciljem suzbijanja rodno zasnovane diskriminacije i podizanja svijesti o značenju i značaju rada na pitanjima rodno zasnovane diskriminacije. Posebno zabrinjavajuće stanje jeste u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti, gdje su žene tretirane kao jeftina radna snaga i najčešće su zaposlene na slabije plaćenim pozicijama i pozicijama na kojima se susreću sa različitim oblicima diskriminacije. Ključan problem predstavlja i neinformiranost žena o njihovim radnim pravima kao i o mehanizmima zaštite njihovih prava.

U ovaj projekt želimo uključiti i poslodavce/ke koji/e  zbog složene strukture i  specifične procedure  za donošenje zakonskih i drugih propisa nailaze na razne barijere za normalno i legalno poslovanje. Uslovi poslovanja u BiH povezani su sa uslovima poslovanja zemalja u okruženju pa i zemalja EU. Udjel „sive ekonomije“ u našoj zemlji iznosi od 30% do 50%, a BiH je na 131. mjestu prema kriterijima „jednostavnosti plaćanja poreza“, pa tako radnici/e rade bez prijave, plaće se isplaćuju u kovertama, a porezi, doprinosi i ostali nameti se ne plaćaju državi. BiH ima najveći stepen opterećenja na rad što direktno nanosi štetu i radnicima/ama i poslodavcima/kama koji/e pokušavaju poslovati u BiH.

Na osnovu raznih informacija i istraživanja Udruženja poslodavaca BiH, dolazimo do saznanja da je upravo „siva ekonomija“ najzastupljenija u trgovačkom sektoru i da je ona glavni razlog ovakvog načina poslovanja i  lošeg odnosa poslodavaca/ki prema radnicima/ama.

Zato pozivamo sve zainteresirane poslodavce/ke da pristupe popunjavanju online upitnika. Upitnik tretira pitanja o pravima i položaju radnica u vašim poslovnim subjektima, različitim oblicima diskriminacije na radnom mjestu, ulozi Sindikata u zaštiti radničkih prava kao i pitanje ukidanja radne nedjelje. 

Kako bismo zajednički i solidarno radili/e na promjeni radne klime u trgovini, stvaranju boljih uslova rada, pozvali/e smo uposlenike/ce i javnost (kupce) na učešće u kampanji “STOP radnoj nedjelji!”, molimo sve poslodavce/ke da popune ovaj upitnik i na taj način indirektno učestvuju u poboljšanju uslova rada u svom poslovnom subjektu.

 

Vaša “Akademija za žene”.


Upitnik

 

Ovaj Upitnik nastao je uz finansijsku podršku Evropske unije, sufinansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). 

Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije„Akademija za žene“ i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida.